सौंदर्य रंगावरून का ठरवले जाते?

सौंदर्याची व्याख्या प्रत्येकासाठी वेगळी असू शकते, पण ती ज्याची त्याने ठरवावी. कोणीतरी आपल्या रंगावरून आपण किती सुंदर आहोत हे कसे …